Identity

by

Identity

Rasťo Čambál, Identity (2008)

IDENTITY

ČAMBÁL RASŤO

Sprvu bol život.
Potom vedomie a človek.
Existencia a súcno.
Dnes čiernobiela fotografia identít na modrej planéte.

 

IDENTITY

ČAMBÁL RASŤO

Life came first.
Then, consciousness and man.
Existence and entity.
Nowadays, B&W photography of identities
on the Blue Planet.

Celá doterajšia tvorivá cesta dnes už
renomovaného fotografa Rasťa Čambála je súčasťou jeho osobitého, ale predovšetkým
ojedinelého spoznávania života.
Poznania sveta ľudí.

Je to práve autorove hľadanie podstaty a zmyslu, ktoré mu vo fotografickej tvorbe pomáhajú vytvárať filozofizujúce symbolické a zároveň zmysluplné vzťahy s obrovským dosahom na vnímanie a následne na premýšľanie divákov. Rasťove fotografie sú jeho myšlienkami otázok a odpovedí. Veľmi si vážim, že robí všetko preto, aby tie odpovede aj dával.

Reálne, bez zaobalenia je dominantnou témou jeho tvorby dualita človeka. Viacvýznamovosť ľudskej existencie. Obsah tvorí symbolmi, figúrou, nahotou, expresivitou a naratívnosťou vzťahov. Dáva im jednu a tisíc možností. Všetky tieto prvky sa sústredia do pôsobivosti výrazu. Ten vplýva na ľudské vedomie. Človek si zapamätá a začne rozmýšľať.

Rasťove fotoobrazy, často strohých až absurdných príbehov sú založené na kontraste. Ten pomáha zvýšiť nielen ich pôsobenie, ale predovšetkým výpovednú hodnotu.

Autor ich vytvára s výbornou znalosťou fotografickej techniky. Každú fotografiu kompozične stavia na ľudskej figúre v jej centrálnom pláne. Nedotvára ju množstvom detailov, či prvkov.

Divák vidí ihneď vo svojom zornom uhle všetky významové prvky fotoobrazu. Každé dielo je zostavené najviac z dvoch plánov. V prvom je významová dominanta, v druhom, s menšími prvkami, či predmetmi je výrazová dominanta. Autor skladá fotografický obraz tak, aby oslovil na prvý dojem. Aby mal obsahovú silu a provokujúcu tému.

Mimoriadne si na celej autorovej tvorbe vážim, že burcuje vedomie ľudí, že núti rozmýšľať, prijímať i odsudzovať. Že osloví nadlho. A možno aj natrvalo.

Identity sú novým, diskusiu provokujúcim cyklom Rasťa Čambála. Prebleskujú v nich prvky ľuďmi obľúbeného existencionalizmu. Lebo sú iba o človeku a jeho podstate. O ľudskom charaktere. O tom, čo sa ťažko opisuje. Dobre a jednoducho by to vedel každý prijať a vysvetliť snáď iba telepaticky. Lebo je to o významovosti ľudskej duše a jej charakteru.

Cyklus Identity je zložený z troch pomyselných etáp, v ktorých autor zároveň reprezentuje nie lineárny, ale cyklický čas žitia ľudskej existencie.

Zrod identít.
Ako sme prišli ku svojej identite?
Akí sme teraz so svojou identitou?

Z obsahu jednotlivých fotografií možno spraviť príbeh otázok a odpovedí, myšlienok a nápadov, zamyslení, úvah.

Identita niečoho nového vznikla, zrodila sa, z ničoho a v ničom. Postupne získavala tvar. Stávala sa konkrétnou. Tak ako sa vyvíjal človek. Všetko je relatívne. Žiť život možno len reálne. Vždy máme na výber, ale vyberáme si len z konkrétneho množstva možností. Je ich však nekonečno.

Človek nemôže mať len jednu identitu. Musí si vybrať. Najmä preto, že všetko je maska. Každý máme identity dve. Minimálne dve. Ťažko sa vyberá, lebo nevieme, z čoho sa identita skladá. Keď sa pozeráme do zrkadla, mnoho sa nám na nás nepáči.. Kde nájsť skutočnú krásu? A jestvuje vôbec krásna identita?

Do vienka sme zrodom dostali príbeh. Nosíme ho často ako kameň, Je však na nás, ako ho prijmeme. O svojej identite nevieme nič. Kto nám ju dal? Padlý anjel symbolizuje rovnosť živých v poslednej sekunde existencie. A potom?

Akí sme dnes? Milujeme pokušenie, pôžitkárstvo, bohatstvo, klamstvo, boj slova a zbraní.. Vieme ešte milovať? Má umenie milovať pre nás dnes zmysel? Keď sme pánom tvorstva? Všetci sme z mäsa a rozumu. Rozum však patrí mimo tela. A svet je taký, nezávisle, či pri jeho zrode hral Boh kocky.

Príbeh už dnes minulý. Život Modrej planéty ktorá sa vie len rámcovo poučiť. Možno že Zem by sa aj vedela, keby ju obýval iný mysliaci život.

Minulosť je v budúcnosti. Preto Rasťo Čambál tieto príbehy fotí. Excelentné súbory fotografií, kde sa umenie prekrýva s apelom. A to sa vždy od umenia očakáva.

Ľuboslav Moza, máj 2007

 

The whole creative career of Rasťo Čambál, an already reputable photographer, represents a part of his distinctive but particularly unique recognition of life. Knowledge of human universe.

They are author’s efforts of searching for the essence and meaning which help him to create philosophical symbolic but also meaningful relations with a vast consequence on perception and subsequent reflection by the audience. Rasťo’s photographs impersonate his ideas of questions and answers. I appreciate his efforts to give these answers as well. Putting it straight, man’s duality dominates his work. Multipurposeness of human existence.

The content is created by symbols, figure, nude, expressivity and narrativity of relations. He provides them with just a single and simultaneously thousands of opportunities. All of these elements are focused on the efficiency of expression which affects human consciousness. One remembers and starts thinking.

Rasťo’s photopictures of stories which are often strict or even absurd, are based on a contrast. It helps to improve not only their perception but mainly expressiveness.

The author creates them proving his excellent skills in photography techniques. From the composition perspective, each shot is based on the human figure in its central plan. He does not provide a lot of elements or details. From spectator’s viewing angle, all meaningful elements of the photopicture can be seen. Each work consists of maximum two plans. The first plan is represented by the dominance of value; the second one provides the dominance of value through smaller elements or objects. The author combines a photopicture to attract interest immediately and to show its expressional power and provoking theme. I especially appreciate author’s intention to alarm human consciousness, force to think, absorb and reject. His work leaves impression for a long time. Maybe forever.

Identity is a new, discussion-provoking cycle of Rasťo Čambál. Elements of popular existentialism flash through his work. Because just a man and his principles are concerned. Human spirit. What is hard to describe. Telepathy may be the only way of easy and simple absorption and explanation. Deepness of human spirit and its value are at stake.

The cycle Identity consists of three virtual stages representing not the linear but the cyclic time development of human existence.

Birth of identities. How did we gain our identity? What is our identity now?

Content of individual photographs can be provided as a single story of questions and answers, ideas and intentions, contemplations and reflections. Identity of something new was born and originated in nothing. It gained its expression gradually. It became specific. The same way as humans did. Everything is relative. One can live just the real life. There is always a choice but we choose from a certain pool of opportunities. However, the number of opportunities is infinite.

A man can not possess just a single identity. He has to take the choice because everything is camouflage. Everyone has two identities. At least two. The choice is difficult because no one knows of the identity composition. If we look in the mirror we do no like a lot of things we see. Where is the real beauty hidden? Does a beautiful identity exist at all?

On our birth, we won a dowry – the story. We often use to carry it as a load. However, it is up to us how we accept it. We do not know anything of our identity. Where did it come from? Fallen angel is a symbol for equality of living and dead in the last moment of their existence. What will follow?

How about us today? We love temptation, hedonism, wealth, lies, war of words and weapons. Are we capable of loving yet? Does art make sense today for us – the rulers of creation? We all are flesh and mind. Mind, however, does not belong to body. This is the universe, independently of God playing dice at times of its creation.

This is just a story from the past. The life of the Blue Planet which just hardly wises up. Maybe, it could have wised up if other thinking creatures colonized it.

The past is in the future. Therefore, Rasťo Čambál is taking shots of these stories. Excellent sets of photographs showing overlap of art and appeal. This is always to expect from the art.

Ľuboslav Moza, máj 2007

One Response to "Identity"
  1. Hĺbka emotívneho vnímania Rasťa Čambála je jasná z každej jeho série. Jeho rast sledujem od začiatku a úprimne sa teším na každú novú sériu. Víťaz viacerých fotografických súťaží Vás okrem precítenia atmosféry a nálady, pripraví aj na veľkú dávku symbolizmu, nadčasového videnia a odkazov, ktoré sú pre jeho tvorbu príslovečné. Tento typ fotografie vás prinúti na chvíľu sa zastaviť a popremýšľať nad zmyslom bytia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.